Privaatsuspõhimõtted

 

Pean kinni privaatsuspoliitika põhimõtetest ja lähtun isikuandmete töötlemisel kõikidest kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. Siit saad teada, milliseid isikuandmeid su kohta kogun, milleks neid kasutan ja kes su andmetele ligi pääsevad.

Mõisted

“Külastaja” on isik, kes kasutab Tiina Nuum OÜ veebilehte.

“Küpsised” on andmefailid, mida salvestatakse Tiina Nuum OÜ veebilehe külastaja seadmesse.

“Isikuandmed” on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta

“Isikuandmete töötlemine” on isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming.

“Kolmas osapool” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

“Isikuandmetega seotud rikkumine” on turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

Milliseid isikuandmeid töötlen? 

Sinu ettevõttega seotud andmed: nimi, registrikood, postiaadress jt avalikud andmed

Veebilehe sirvimise statistika: brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud veebilehed ja külastaja demograafilised andmed jms.

Veebilehe sirvimise statistika tarbeks kogutud andmeid kasutan anonüümsel kujul ega vii neid kokku sinu kui andmesubjektiga.

Küpsiste (Cookies) kogutav statistika:

Erinevad statistilised andmed, mis on seotud sinu käitumisega kodulehel, aitavad kaardistada ja salvestada sinu eelistusi ja muuta sinu kasutajakogemust mugavamaks.

Küpsised võimaldavad mul suunata sulle reklaame läbi teiste keskkondade (nt Facebook, Instagram, Youtube, Google jt).

Küpsistest saad loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

Isikuandmete kogumise viisid ja töötlemise eesmärk

Andmete kogumine võib toimuda kodulehel www.tiinanuum.ee, e-maili teel, kohtumisel või telefoni teel.

Töötlen kliendi ja potentsiaalse kliendi andmeid järgmistel eesmärkidel:

Pakkumuste saatmine (juhul, kui olete selleks eelnevalt soovi avaldanud)

  • Ärialase kliendisuhte hoidmine
  • Lepingu sõlmimine
  • Tellimuse täitmine
  • Teenuse osutamine
  • Teenuse toimimise tagamine

Andmete turvalisus

Kinnitan, et töötlen su andmeid vaid seaduses ette nähtud viisidel ja rakendan asjakohaseid tehnilisi meetmeid, et tagada turvalisus isikuandmete töötlemisel. Ma ei väljasta sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele (v.a seaduses õigusaktidega lubatud juhtudel nt riigiasutustele).

Sul on õigus igal hetkel tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, taotleda nende parandamist, töötlemise piiramist, kustutamist.

Kui sul on küsimusi, palun võta ühendust: [email protected]

Kui arvad, et su privaatsust on rikutud, on sul ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.